Regulamin - Sklep i serwis komputerowy OMEGA Brzeg, sprzedaż kas fiskalnych.

Sklep komputerowy Omega
+48 77 416 04 43
Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
O Nas  |  Regulamin  |  Kontakt
ilość wartość
internetowy sklep komputerowy
+48 508 62 99 32
Mobile:
Tel:
Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego.

 
Regulamin Sklepu internetowego (obowiązuje od 27.11.2017r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE    

Sklep internetowy działający pod adresem: www.omega.pc.pl prowadzony jest przez Firma komputerowa „Omega” z siedzibą w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 18, 49-300 Brzeg, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
●    Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
●    Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
●    Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
●    Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
●    Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,
●    w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.


II. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa
i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.omega.pc.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia  usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź po serwisowe.

7. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane
w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki,
w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

8. Sprzedawca - Firma komputerowa „Omega” z siedzibą w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 18, 49-300 Brzeg, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta, oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego OMEGA PC - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf”.

12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy

13. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, Montaż, Instalacja, Wniesienie itp.)

14. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
●    zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,
●    prowadzenie Konta klienta,
●    przesyłanie wiadomości e-mail,
●    newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
●    dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,
●    przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.
Wróć do spisu treści