Kasy on-line - Sklep i serwis komputerowy OMEGA Brzeg, sprzedaż kas fiskalnych.

+48 77 416 04 43
Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
O Nas  |  Regulamin  |  Kontakt
ilość wartość
internetowy sklep komputerowy
Tel:
Przejdź do treści

Kasy on-line

Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.
Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. W założeniu ustawodawcy łączność pomiędzy kasą z Repozytorium, szacunkowo, odbywać się będzie co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń, w dodatku bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy fiskalne ONLINE - od kiedy?

Nie ma jeszcze ostatecznie zatwierdzonych regulacji prawnych dotyczących kas ONLINE, jednakże do notyfikacji w Unii Europejskiej zgłoszono ostateczny projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Państwa członkowskie UE mogą zgłaszać swoje uwagi do notyfikowanego projektu do dnia 20 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że w tym okresie nie wolno wprowadzać żadnych zmian.
Więcej informacji na ten temat pod linkiem:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/pl/search/trisaction=search.detail&year=2018&num=23
Pozostałe akty prawne związane z kasami online są nadal w fazie projektów i opracowań. Projekty te zostały opublikowane na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji
(RCL www.rcl.gov.pl).

UWAGA!
Dopiero wprowadzenie w życie aktów prawnych umożliwi producentom urządzeń fiskalnych ubieganie się o decyzje dopuszczające do obrotu kasy ONLINE.Takie potwierdzenia wydaje prezes Głównego Urzędu Miar, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, weryfikując, czy kasa spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (aktualnie nadal na etapie projektu). Oczekujemy na publikację projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?

Projekt rozporządzenia technicznego już został notyfikowa-ny w UE a proces ten zakończył się 20.04.2018 r.
Ministerstwo Finansów opracowało zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.

Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:

  • Producenci muszą otrzymać potwierdzenie Prezesa GUM (homologację).
  • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję.
  • Dopiero po spełnieniu powyższych warunków kasy ONLINE będą mogły być wprowadzone do obrotu.
  • Odliczenia na zakup kas ONLINE oraz ich fiskalizacja będzie możliwa dopiero po wejściu w życie ustawy o VAT, czyli najwcześniej po 1 października 2018 r.

W dniu 27.04.2018 r.  projekt ustawy (Ustawa  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach) przekazano do sejmu. Według informacji ze strony internetowej RCL „dalszy ciąg procesu legislacyjne-go wspomnianego projektu znajduje się na stronach Sejmu RP”.
KIEDY DOKŁADNIE?
Biorąc pod uwagę powyższe można założyć, że  pierwsze kasy ONLINE pojawią się na rynku już na początku września 2018 r. ale ich fiskalizacja będzie możliwa dopiero po 1 października 2018 r.

Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy*:

1) świadczenia usług:

a) od 1 stycznia 2019r. - naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

b) od 1 lipca 2019 r. - związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

c) od 1 stycznia 2020 r. - fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

2) od 1 stycznia 2019 r. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

* Terminy wskazane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

WAŻNE!
Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto* jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

* W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zawarto zapis nadający Ministrowi Finansów możliwość podwyższenia wysokości odliczenia lub zwrotu ( art . 1 pkt 2 podpunkt n).
UWAGA!
Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

powyższy materiał pochodzi ze strony producenta kas firmy POSNET www.posnet.com.pl

Wróć do spisu treści